Zásady ochrany dat uživatelů webových stránek

Tento dokument stanovující zásady ochrany dat popisuje postupy přijaté společností CRIF – Czech Credit Bureau, a.s., IČO: 262 12 242, se sídlem Na Vítězné pláni 1719/4, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6853 (dále jen „CRIF CZ“), jako provozovatele webových stránek www.icrif.cz (dále jen „webové stránky“) ohledně zpracování osobních údajů uživatelů webových stránek. Jde o informaci adresovanou těm, kdo tyto webové stránky navštíví, a to v souladu s Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“). Při využívání některých produktů a služeb nabízených a poskytovaných prostřednictvím této webové stránky uživatelé poskytnou o sobě určité informace, mohou vznášet určité požadavky a případně poskytnou svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, je-li to podle příslušného právního předpisu, zejména obecného nařízení o ochraně osobních údajů, vyžadováno.

Zpracování údajů

Výsledkem přístupu k těmto webovým stránkám může být zpracování údajů týkajících se identifikovaných nebo identifikovatelných fyzických osob (tzv. subjektů údajů). Správcem údajů je CRIF CZ. Osobní údaje mohou být zpracovány rovněž zpracovatelem, kterým je společnost CRIF S.P.A., se sídlem Via M. Fantin 1-3, 40131 Bologna, Italská republika (dále jen „CRIF S.P.A.“), která zajistí přiměřené organizační a technické zpracování údajů za účelem jejich zabezpečení proti neoprávněnému přístupu, ztrátě, poškození, krádeži, užití nebo jinému zveřejnění.

Místo zpracování údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v prostorách společností CRIF CZ a CRIF S.P.A. S údaji pracují výhradně osoby s příslušnými technickými dovednostmi a schopnostmi, kterým byly přiděleny specifické funkce v oblasti zpracování údajů a které byly seznámeny s obsahem obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Postupy při zpracování údajů

Údaje jsou zpracovány korektním způsobem a plně v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů tak, aby byla zajištěna ochrana údajů a jejich důvěrný charakter. Údaje jsou zpracovány elektronickými nebo automatizovanými prostředky a jsou uchovávány v zabezpečených systémech.

Typy zpracovávaných údajů

V informačních systémech jsou při provozování těchto webových stránek v průběhu jejich běžného provozu používány určité osobní údaje. Přenos těchto údajů je implicitně dán využitím ICP protokolů. Údaje nejsou shromažďovány s cílem spojovat je s konkrétními subjekty, avšak již díky svému charakteru umožňují identifikovat uživatele prostřednictvím jejich zpracování a přidružení k jiným údajům drženým třetími osobami. Tato kategorie údajů obsahuje IP adresy a doménová jména počítačů, které používají uživatelé připojující se k síti, dále pak obsahuje URL adresy požadovaných zdrojů, časové určení požadavků, použitý postup při vznášení požadavků a další parametry vztahující se k operačnímu systému a informačnímu prostředí uživatele. A dále jsou to informace, které poskytují "cookies" na uživatelově pevném disku – viz pasáž níže. Shromažďovány jsou také souhrnné údaje o využívání webové stránky, jako například informace o tom, jakou mají stránky návštěvnost, počet přístupů denně a čas, který uživatelé u každé stránky v průměru stráví.

V případě, že se návštěvník webových stránek rozhodne registrovat pro získání dalších užitečných informací poskytovaných provozovatelem, pak jde o využívání zejména těchto údajů: jméno a příjmení, název společnosti, IČO, adresa, telefon, emailová adresa a další informace o uživateli potřebné k tomu, aby bylo možné identifikovat takového uživatele, jeho potřeby a tím reagovat na jeho požadavky.

Je na uživatelích webových stránek, zda poskytnou osobní údaje, které společnost CRIF CZ potřebuje k tomu, aby mohla uživateli poskytnout požadované informace s přidanou hodnotou anebo další služby. Neposkytnutí těchto údajů může společnosti CRIF CZ znemožnit dodání požadovaných informací nebo produktů a služeb.

Užití shromážděných údajů

Shromážděné údaje mohou být mimo jiné použity k plnění požadavků uživatele, poskytování užitečných rad a návodů stejně jako k poskytování informací o cenových nabídkách na vyžádání anebo ke zpracování či realizaci nabídek uživatele. Dále pak mohou být použity k poskytování informací o stavu objednávky, informací o službách, o novinkách na webových stránkách, apod.

Některé údaje provozního charakteru mohou být zpracovávány také za účelem zajištění bezpečnosti a dostupnosti webových stránek a souvisejících služeb. Statistické údaje o využívání webových stránek jsou zpracovávány s cílem zlepšování jejich funkčnosti a uživatelské přívětivosti a k přípravě souhrnných, anonymních informací používaných v marketingu nebo v podobných činnostech.

Příjemci shromažďovaných údajů

Informace, které jsou shromažďovány prostřednictvím webových stránek, může CRIF CZ poskytnout dalším společnostem patřícím do Skupiny CRIF Group, a to společnosti CRIF S.P.A., CRIF – Slovak Credit Bureau, s.r.o., IČO: 35886013, se sídlem Mlynské nivy 14, 821 09 Bratislava a CRIF – Registr platebních informací s. r. o., IČO: 057 75 809, se sídlem Na Vítězné pláni 1719/4, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 268784 a dále třetím stranám, jako jsou dodavatelé nebo jiné subjekty, které zajišťují služby (či produkty) vyžádané ze strany uživatele. Těmto společnostem můžeme rovněž poskytnout úhrnné statistiky o návštěvnících, o transakcích nebo jiných aktivitách na webových stránkách. Informace o uživatelích je možné zpřístupnit i dalším subjektům, pokud to ukládá příslušný právní předpis anebo je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů členů Skupiny GRIF Group nebo dalšího subjektu.

Třetí společnosti, jež na této webové stránce poskytují další služby, inzerují či na ní mají svůj odkaz, mohou na svých stránkách používat "cookies" nebo o uživatelích shromažďovat informace jiným způsobem. CRIF CZ nemá kontrolu nad shromažďováním informací ze strany těchto společností ani nad tím, jakým způsobem je dále využívají. V případě dotazů týkajících se tohoto zpracování údajů, je třeba se obrátit přímo na provozovatele daných stránek.

Ochrana soukromí a práva uživatele

Přenos veškerých informací prostřednictvím webových stránek je šifrován. Přesto CRIF CZ nepřebírá záruky za bezpečný přenos informací, které mu uživatel zasílá a užívání webových stránek je na vlastní odpovědnost uživatele.

Obchodní sdělení

V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je CRIF CZ oprávněn použít telefonní číslo nebo e-mailovou adresu poskytnuté uživatelem při registraci pro potřeby šíření obchodních sdělení týkající se produktů a služeb CRIF CZ s tím, že uživatel je kdykoli oprávněn odmítnout souhlas se zasíláním obchodních sdělení či s poskytováním takových informací elektronicky přímo v daném sdělení, prostřednictvím telefonického kontaktu, a to listinou formou doručením do sídla společnosti CRIF CZ anebo zasláním emailu na adresu info.cz@crif.com. Odmítnutí souhlasu se šířením obchodních sdělení není nijak zpoplatněno.

Souhlas se zasíláním informací a obchodních sdělení

Souhlasím s tím, aby mi společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.,se sídlem Na Vítězné pláni 1719/4, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 262 12 242, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6853, zasílala na adresu mé elektronické pošty a/nebo na moji korespondenční adresu:

  •          odborné rady a náměty na efektivní postupy při hodnocení obchodních partnerů
  •          informace o nových trendech ve zpracování informací pro podnikatelská rozhodnutí
  •          obchodní sdělení a informace související se svými produkty a službami

Tento souhlas uděluji na dobu trvání registrace na webových stránkách www.icrif.cz a na dobu dalších tří let od jejího ukončení.

Před udělením tohoto souhlasu jsem byl(a) poučen(a), že udělení souhlasu se zpracováním mých osobních údajů pro výše uvedený účel je zcela dobrovolné a že svůj souhlas s jeho zpracováním mohu kdykoliv odvolat formou zaslání žádosti o zrušení registrace na adresu helpdesk.cz@crif.com. Dále jsem se seznámil(a) se zněním Ochrany osobních údajů na výše zmíněných webových stránkách, které obsahují i poučení o mých právech v souvislosti se zpracováním mých osobních údajů. Před vyjádřením tohoto souhlasu jsem rovněž byl(a) informován(a), že aktuální znění Ochrany osobních údajů v rámci těchto webových stránek mohu kdykoli získat na www.icrif.cz.