Podmínky používání internetové stránky

www.icrif.cz

Podmínky používání internetové stránky

Datum poslední změny: 07. 2. 2017

**********************************

Užívání naší internetové stránky

**********************************

 Tato internetová stránka (dále jen „Internetová stránka“), dostupná na adrese www.icrif.cz, je poskytována společností CRIF S.p.A (dále jen „společnost CRIF“/ „my“), zapsanou v Itálii, se sídlem na adrese Via Mario Fantin 1-3, 40131 Bologna, Italy.

Užíváním naší Internetové stránky vy a/nebo vaše společnost souhlasíte s těmito podmínkami (dále jen „Podmínky“), které nabývají účinnosti okamžitě při prvním použití této Internetové stránky. Pozorně si je prosím přečtěte. V případě, že vy a/nebo vaše společnost nesouhlasíte se všemi těmito Podmínkami, musíte tuto Internetovou stránku okamžitě opustit.

Na této Internetové stránce je uvedena řada služeb (dále jen „Služby“). Tyto Služby jsou k dispozici výhradně pro osoby vykonávající obchodní činnost (jako jsou podnikatelé, firmy nebo jiné právnické osoby), a to pouze při jejich zakoupení ve vztahu k takové obchodní činnosti. Způsob, jakým vy a/nebo vaše společnost zakoupíte a budete používat tyto Služby, závisí na samostatných podmínkách stanovených námi nebo jinou organizací. Tyto podmínky užívání Služeb jsou obsaženy v samostatných dokumentech dostupných na Internetové stránce.

Vy a/nebo vaše společnost jste povinni dodržovat všechny zásady dostupné na Internetové stránce. Internetovou stránku nesmíte zneužívat. Například nesmíte zasahovat do jejích funkcí nebo se snažit ji zpřístupnit jinak než prostřednictvím rozhraní a pokynů námi poskytnutých.

Vy a/nebo vaše společnost smíte používat Internetovou stránku pouze v souladu s právními předpisy.

Obsah této Internetové stránky je určen výhradně pro užívání našich Služeb ze strany vás a/nebo vaší společnosti a pro žádné další komerční využití. Vy a/nebo vaše společnost nesmíte kopírovat, zveřejňovat, distribuovat, zobrazovat ani přenášet jakoukoli část této Internetové stránky pro komerční, neziskové či veřejné účely nad výše povolený rámec. Vy a/nebo vaše společnost nesmíte používat tuto Internetovou stránku k předávání falešných, zavádějících, podvodných nebo nezákonných sdělení.

Vyhrazujeme si právo prošetřit případné stížnosti nebo nahlášená porušení našich Podmínek a přijmout vhodná opatření, mimo jiné např. nahlásit podezření na nezákonnou činnost soudním orgánům, regulátorům nebo jiným příslušným orgánům nebo v případech požadovaných zákonem sdělit potřebné informace nebo informace týkající se příslušných subjektů a jejich uživatelských profilů, tj. e-mailové adresy, historii užívání, nahrané materiály, IP adresy a informace o internetovém provozu.

Jsme oprávněni pozastavit nebo ukončit poskytování Internetové stránky vám a/nebo vaší společnosti v případě, že vy a/nebo vaše společnost nebudete dodržovat naše Podmínky a zásady, nebo v případě, že budeme prošetřovat podezření z porušení.

Internetovou stránku neustále měníme a vylepšujeme. Jsme oprávněni přidávat a odebírat funkce a můžeme provoz Internetové stránky pozastavit nebo úplně ukončit.

Společnost CRIF je rovněž oprávněna na Internetovou stránku kdykoli přidat nebo na ní vytvořit nová omezení. V případě, že zrušíme nebo změníme určitou funkci Internetové stránky, pokud možno vás a/nebo vaši společnost s dostatečným předstihem uvědomíme.

V souvislosti s užíváním Internetové stránky můžeme vám a/nebo vaší společnosti zasílat oznámení o službách, administrativní sdělení a další informace.

**************************************

[www.icrif.cz] Účet

**************************************

Abyste vy a/nebo vaše společnost mohli objednávat a používat naše Služby, musíte si vytvořit Firemní účet. Firemní účet může být vytvořen výhradně osobou vykonávající obchodní činnost (jako jsou podnikatelé, firmy nebo jiné právnické osoby), a to pouze za účelem užívání Služeb ve vztahu k takové obchodní činnosti.

Vy a/nebo vaše společnost si můžete vytvořit vlastní Firemní účet prostřednictvím registrace.

Firemní účet jménem společnosti mohou vytvořit pouze právní zástupci nebo zmocněnci příslušné společnosti. Při registraci prohlašujete a zaručujete, že jste oprávněni jménem vaší společnosti přijmout tyto Podmínky.

Registrace Firemního účtu podléhá našemu uvážení. V případě, že vaše žádost a/nebo žádost vaší společnosti o registraci bude přijata:

- váš Firemní účet bude vytvořen;

- pro váš Firemní účet bude vytvořen výchozí prostor;

- pro váš Firemní účet bude vytvořeno výchozí fakturační centrum;

- na e-mailovou adresu uvedenou při registraci budou zaslány pověřovací informace a pokyny ohledně přístupu na Účet.

Nedovolíme nikomu jinému, aby se přihlásil na Firemní účet prostřednictvím vašich údajů; nesete výhradní odpovědnost za to, aby k takovému neoprávněnému přihlášení nedošlo.

Za účelem ochrany Firemního účtu s maximální péčí a pozorností chraňte své heslo a ostatní údaje a zabraňte jejich nevhodnému, chybnému nebo neoprávněnému použití. Nepoužívejte stejné heslo pro aplikace třetích stran.

Nesete výhradní odpovědnost za činnost vykonávanou vašimi zaměstnanci nebo zástupci nebo jinými neoprávněnými třetími stranami prostřednictvím vašeho Firemního účtu.

V případě, že se dozvíte o neoprávněném použití svého Firemního účtu, jste povinni neprodleně písemně informovat společnost CRIF na adrese helpdesk@icrif.cz.

Souhlasíte s tím, že při registraci poskytnete přesné a úplné informace. Jste povinni nás informovat o veškerých případných změnách osobních údajů. 

Společnost CRIF zpracuje vaše údaje v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů.

**********************************

Objednání našich služeb

**********************************

Abyste si mohli předplatit jednu z našich Služeb, musíte vykonávat podnikatelskou činnost (tj. musíte být podnikatel, firma nebo jiná právnická osoba) a koupit si danou Službu v souvislosti se svou činností.

Předplatné našich Služeb musí být provedeno po registraci Firemního účtu.

Pouze poté, co vy a/nebo vaše společnost přijmete příslušné podmínky, se Služba pro daný Firemní účet aktivuje.

********************************** 

Naše záruky a odmítnutí odpovědnosti

**********************************

Nabízíme internetovou stránku pomocí obchodně přiměřené úrovně dovedností a péče a doufáme, že se vám bude líbit.

Kromě těchto Podmínek nebo jiných výslovně uvedených podmínek společnost CRIF nečiní žádné jiné sliby ohledně Internetové stránky.

Neposkytujeme žádné závazky ohledně obsahu internetové stránky, jejích konkrétních funkcí ani její spolehlivosti, dostupnosti nebo schopnosti uspokojit vaše potřeby.

Poskytujeme internetovou stránku „tak, jak je“ a neposkytujeme žádné výslovné či domnělé záruky, podmínky ani prohlášení, že tato Internetová stránka bude k dispozici bez přerušení nebo že se na ní nevyskytnou žádné chyby ani viry. Tímto berete na vědomí, že jste povinni učinit vhodná opatření a provést kontroly virů (včetně instalace antivirových programů a provedení jiných vhodných bezpečnostních kontrol) k uspokojení vašich konkrétních požadavků s ohledem na přesnost a/nebo obsah informací.

**********************************

Odpovědnost za internetovou stránku

**********************************

V rozsahu povoleném zákonem společnost CRIF nenese odpovědnost za ušlé zisky, ztracené údaje, finanční ztráty nebo nepřímé, zvláštní, následné, exemplární či jiné škody vzniklé v důsledku používání Internetové stránky nebo Služeb.

V žádném případě společnost CRIF nenese odpovědnost za ztrátu nebo škodu, kterou nelze rozumně předvídat.

Tyto Podmínky nás však v žádném rozsahu nezbavují odpovědnosti za úmrtí nebo zranění způsobené naší nedbalostí nebo odpovědnosti, kterou ze zákona nelze omezit ani vyloučit.

Neneseme odpovědnost za ztrátu, zranění, nárok, závazek ani škodu jakéhokoli druhu vyplývající z používání Internetové stránky vámi a/nebo vaší společností. Vy a/nebo vaše společnost jste povinni odškodnit společnost CRIF a její pobočky, vedení, zástupce a zaměstnance v případě jakýchkoli nároků, soudních sporů nebo žalob vyplývajících z používání této Internetové stránky nebo z porušení těchto Podmínek ze strany vás a/nebo vaší společnosti, včetně závazků a výdajů souvisejících s nároky, ztrátami, škodami, žalobami, rozsudky, náklady na soudní řízení a poplatky za právní zastoupení.

**********************************

Zásady ohledně odkazů

**********************************

Tato Internetová stránka může obsahovat hypertextové odkazy na stránky provozované a spravované třetími stranami. Tyto odkazy jsou poskytovány pouze pro váš komfort a nad obsahem těchto stránek nemáme kontrolu, ani za něj neneseme odpovědnost. Poskytnutím odkazů automaticky neschvalujeme materiál obsažený na těchto stránkách ani jejich majitele. Pokud odkazy použijete k návštěvě takových stránek třetích stran, činíte tak na vlastní nebezpečí. Nesmíte odkazovat na naši Internetovou stránku bez našeho předchozího písemného souhlasu.

**********************************

Obecná ustanovení

**********************************

Jsme oprávněni změnit tyto Podmínky, například při změně právních předpisů nebo této Internetové stránky.

Oznámení o změně Podmínek bude zveřejněno na této stránce.

Nesouhlasíte-li s upravenými Podmínkami, nemůžete stránku nadále používat.

Tyto Podmínky řídí vztah mezi společností CRIF a vámi a/nebo vaší společností. Nevytváří žádná práva pro třetí strany.

V případě, že tyto Podmínky porušíte a my ihned nepodnikneme příslušná opatření, neznamená to, že se vzdáváme jakýchkoli práv (např. podniknout příslušná opatření později).

V případě, že jakákoli z podmínek bude nevymahatelná, tato skutečnost nebude mít vliv na vymahatelnost ostatních podmínek.

Souhlasíte s tím, že případné spory vyplývající z těchto Podmínek nebo s nimi související se budou řídit italskými právními předpisy.

Veškeré nároky vyplývající z těchto Podmínek nebo s nimi související budou rozhodovány výhradně soudy v Bologni, Itálii.

V případě jakýchkoli dotazů o této Internetové stránce nebo těchto Podmínkách nás neváhejte kontaktovat; příslušné kontaktní údaje se nachází v rubrice Kontakty na stránce www.icrif.cz.