Právní podmínky

Smlouva o poskytování internetových služeb

 

1               ROZSAH

1.1            V souladu s podmínkami uvedenými v tomto dokumentu a v Objednávkovém formuláři (společně dále jen „Smlouva“) společnost CRIF S.p.A., zapsaná v Itálii a sídlící na adrese Bologna, Via Mario Fantin 1-3 (dále jen „společnost CRIF“), poskytuje své služby výhradně subjektům, které vykonávají zákonnou podnikatelskou činnost (jako jsou podnikatelé nebo firmy) a které kupují tyto služby v souvislosti se svou obchodní činností a které přijaly podmínky stanovené v této Smlouvě a v dalších příslušných dokumentech (dále jen „ZÁKAZNÍK“). Služba poskytovaná společností CRIF poskytuje v rozsahu povoleném zákonem a na období podle této Smlouvy přístup k obchodním informacím včetně komerčních informací o firmách a podnicích v různých zemích (dále jen „Služba iCRIF“). Společnost CRIF a ZÁKAZNÍK se také dále společně nazývají „Smluvní strany“. „Objednávkovým formulářem“ se rozumí objednávkový dokument dostupný na Internetové stránce, který uvádí informace a služby požadované ZÁKAZNÍKEM a příslušné poplatky.

1.2           Podrobné informace o Službě iCRIF jsou obsaženy na stránce www.icrif.cz (dále jen „Internetová stránka“) a v Objednávkovém formuláři, který je nedílnou součástí Smlouvy.

1.3           ZÁKAZNÍK prohlašuje, že Služba iCRIF je vhodná pro konkrétní použití, které ZÁKAZNÍK zamýšlí, a že přebírá všechna související rizika.

 

2                 ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY iCRIF

2.1            Po dokončení registrace na internetu, elektronickém přijetí této Smlouvy, vyplnění Objednávkového formuláře a úspěšném uhrazení částky uvedené v Objednávkovém formuláři společnost CRIF poskytne ZÁKAZNÍKOVI identifikační kód (uživatelské jméno) a přístupový klíč (heslo) k užívání Služby iCRIF prostřednictvím Internetové stránky.

2.2           ZÁKAZNÍK bude identifikační kód a přístupový klíč používat pro přístup na Internetovou stránku a pro odesílání žádostí o informace, které jsou k dispozici v rámci Služby iCRIF. Žádosti a výsledky si lze prohlédnout na Internetové stránce.

2.3           Společnost CRIF nenese odpovědnost za chybu, přerušení nebo nemožnost přístupu a/nebo použití Služby iCRIF z důvodu okolností, které nejsou pod kontrolou společnosti CRIF (jako je vada zařízení používaného ZÁKAZNÍKEM pro přístup ke Službě iCRIF, problémy v internetové síti, události vyšší moci nebo nepředvídané události).

2.4           Smluvní strany se výslovně dohodly, že pokud bude společnost CRIF muset provést údržbu Služby iCRIF pro zajištění správného přístupu a dalšího poskytování, společnost CRIF je oprávněna po zveřejnění sdělení na Internetové stránce přístup ke Službě iCRIF dočasně pozastavit.

2.5           Služba iCRIF je závislá na dostupnosti údajů a informací poskytovaných příslušnými veřejnými orgány a poskytovateli z řad třetích stran, kteří se specializují na zpracovávání informací z veřejných archivů a/nebo jiných zdrojů.

2.6           ZÁKAZNÍK není oprávněn prodat a/nebo poskytnout informace získané ze Služby iCRIF třetím stranám, a to ani jednotlivě ani v rámci stejné skupiny společností ZÁKAZNÍKA. Jakékoli jiné použití bez předchozího písemného souhlasu společnosti CRIF bude považováno za zneužití.

2.7           ZÁKAZNÍK byl informován a souhlasí s tím, že aktivace Služby iCRIF v souladu s ustanoveními § 6 mu umožňuje koupit pouze informace uvedené v Objednávkovém formuláři.

2.8           Aniž by byla dotčena ustanovení bodu 4.3 níže, platí, že oznámení o změnách obsahu, dostupných informací a zpráv uvedených v Objednávkovém formuláři, funkcí a finančních podmínek služby budou společností CRIF zasílána ZÁKAZNÍKOVI elektronickou cestou na adresu uvedenou ZÁKAZNÍKEM v registračním formuláři vyplněném v době přijetí této Smlouvy; tyto změny se budou řídit touto Smlouvou a jejími hlavními a nedílnými částmi.

2.9           Předmět plnění ze strany společnosti CRIF nesmí za žádných okolností představovat postoupení vlastnických práv. Společnost CRIF má úplný a výlučný nárok na veškerá práva (včetně autorských práv a jiných práv duševního vlastnictví) v souvislosti s díly a materiály poskytovanými ZÁKAZNÍKOVI v rámci Služby iCRIF. Společnost CRIF je dle svého uvážení oprávněna použít pro jiné účely veškeré nápady, koncepce, metody, techniky a know-how používané společností CRIF v rámci smluvního plnění.

 

3                 DATUM ÚČINNOSTI SLUŽBY iCRIF

S výhradou článků 2.3 a 2.4 je Služba iCRIF dostupná 24 hodin denně a 7 dní v týdnu (24 X 7) ode dne aktivace identifikačního kódu (uživatelského jména) a přístupového klíče (hesla).

 

4                 SPRÁVA ÚDAJŮ

4.1           Společnost CRIF se zavazuje využívat osvědčené postupy pro správu údajů a informací v rámci Služby iCRIF. Kromě toho byl ZÁKAZNÍK informován, že společnost CRIF mimo jiné přijímá údaje a informace uvedené v této Smlouvě od poskytovatelů z řad třetích stran a za žádných okolností nenese odpovědnost za neúplnost a/nebo chybnost a/nebo závadnost, kterou v rámci poskytování Služby iCRIF nelze připsat přímo společnosti CRIF.

4.2           Společnost CRIF nenese odpovědnost za žádné překážky ve sběru údajů a informací způsobené nedostupností veřejných zdrojů poskytovatelů z řad třetích stran.

4.3           ZÁKAZNÍK si je vědom, že organizace a struktura informací v rámci Služby iCRIF podléhá platným zákonům a předpisům a tedy případným úpravám nebo restrukturalizaci v případě změn příslušných zákonů a předpisů. Dále je společnost CRIF oprávněna provádět změny technické povahy a/nebo změny obsahu a/nebo změny typu informací zahrnutých do Služby iCRIF, které jsou nutné z technických či organizačních důvodů nebo z důvodů mimo kontrolu společnosti CRIF.

 

5                 PLATBA

5.1           Pro přístup ke Službě iCRIF je ZÁKAZNÍK povinen předem uhradit částky uvedené v Objednávkovém formuláři, který je ZÁKAZNÍK povinen vyplnit v době přijetí této Smlouvy, v souladu se způsoby platby zvolenými v Objednávkovém formuláři. Částky zahrnují DPH a další daně a výdaje spojené s poskytováním Služby iCRIF, s výjimkou případů výslovně uvedených v Objednávkovém formuláři a v následných dodatcích podle článku 2.8.

5.2           V případě, že ZÁKAZNÍK v Objednávkovém formuláři jako způsob platby vybere předplacenou částku (dále jen „Předplacená částka“), tato Předplacená částka se bude postupně používat na nákup informací ze Služby iCRIF podle sazby uvedené ve stejném Objednávkovém formuláři.

5.3           Jakmile bude celá Předplacená částka vyčerpána, před uplynutím doby trvání Smlouvy podle článku 6.1, ZÁKAZNÍK může obnovit svůj kredit uhrazením nové Předplacené částky v nástroji objednávky na Internetové stránce. Poté, co společnost CRIF obdrží platbu, bude odpovídající kredit připsán na účet ZÁKAZNÍKA.

5.4           Předplacená částka musí být úplně vyčerpána před koncem příslušného prvního nebo každého prodlouženého smluvního období 12 (dvanácti) měsíců, a to i v případě nové Předplacené částky podle článku 5.3. Nevyčerpaná částka v době uplynutí období se ZÁKAZNÍKOVI nevrací a nelze ji použít v dalším prodlouženém období.

5.5           Pro každou objednávku informací ze strany ZÁKAZNÍKA společnost CRIF vystaví fakturu, která bude zaslána ZÁKAZNÍKOVI elektronickou cestou na e-mailovou adresu uvedenou ZÁKAZNÍKEM v registračním formuláři vyplněném v době přijetí této Smlouvy.

5.6            Poplatky uvedené v Objednávkovém formuláři podléhají každoročnímu zvýšení na základě zvýšení ročního cenového indexu zboží a služeb za předchozí kalendářní rok vydaného Italským národním statistickým institutem.

5.7           Společnost CRIF si dále vyhrazuje právo upravit sazby uvedené v Objednávkovém formuláři vždy, když se náklady na poskytování Služby iCRIF z jakéhokoli důvodu zvýší. V takovém případě společnost CRIF informuje ZÁKAZNÍKA o nových cenách elektronickou cestou a vyhrazuje si právo zveřejnit na Internetové stránce nové aktuální sazby. Nové ceny začnou automaticky platit nejdříve 30 (třicet) dnů od odeslání oznámení ZÁKAZNÍKOVI.

5.8           V případě změn v cenách podle článku 5.7 je ZÁKAZNÍK oprávněn od Smlouvy odstoupit. V případě, že ZÁKAZNÍK hodlá uplatnit své právo od Smlouvy odstoupit, je povinen společnosti CRIF zaslat písemné oznámení doporučeným dopisem s doručenkou do 30 (třiceti) dnů od obdržení výše uvedeného oznámení od společnosti CRIF. Odstoupení nabývá platnosti první den druhého měsíce následujícího po datu uplatnění zvýšení ceny, aniž je dotčeno právo ZÁKAZNÍKA v tomto případě na vrácení již zaplacené částky bez části, která již k datu ukončení Smlouvy byla použita. V takovém případě se má za to, že nové ceny pro ZÁKAZNÍKA neplatí.

 

6                 DOBA TRVÁNÍ A PRODLOUŽENÍ, PŘEDČASNÉ UKONČENÍ

6.1           Tato Smlouva nabývá platnosti ke dni internetové registrace a dokončení přijímacího postupu na Internetové stránce po úspěšném uhrazení poplatků a dalších plateb uvedených v Objednávkovém formuláři ZÁKAZNÍKEM (dále jen „Datum účinnosti“), a trvá po dobu uvedenou v Objednávkovém formuláři, pokud nebude ukončena v souladu s postupem uvedeným v článku 5.8 nebo článku 10.

 

7                 POVINNOSTI A ZÁVAZKY SPOLEČNOSTI CRIF

7.1           Společnost CRIF bude oprávněna provést nezbytné nebo vhodné změny struktury poskytovaných informací bez námitek ze strany ZÁKAZNÍKA.

7.2           Společnost CRIF nenese odpovědnost za jakékoli škody vzniklé ZÁKAZNÍKOVI nebo třetím stranám v souvislosti s touto Smlouvou nebo se zde uvedenými službami, které jsou způsobeny nepředvídatelnými událostmi, událostmi vyšší moci, nesprávnou funkcí národních a mezinárodních datových a telefonních sítí a/nebo nesprávnou funkcí vybavení ZÁKAZNÍKA.

7.3           Společnost CRIF, která získává informace z veřejných archivů a/nebo jiných zdrojů zpracovávaných odbornými poskytovateli z řad třetích stran, za žádných okolností nenese odpovědnost za chyby, neúplnosti nebo jiné nedostatky v souvislosti s poskytovanými údaji a informacemi. Společnost CRIF zejména nenese přímou ani nepřímou odpovědnost s ohledem na obsah informací nebo případnou škodu vyplývající z chyb, neúplností nebo nedostatků, které jsou mimo její kontrolu. Aniž by byla dotčena ustanovení tohoto oddílu, společnost CRIF nese výhradní odpovědnost za přímé škody (s výjimkou nepřímých, náhodných nebo následných škod, jako je mimo jiné ušlý zisk) způsobené ZÁKAZNÍKOVI v důsledku nekalých úmyslů nebo hrubé nedbalosti společnosti CRIF v rámci poskytování Služby iCRIF.

7.4           Společnost CRIF nenese žádnou odpovědnost v případě, že ZÁKAZNÍK a/nebo jeho nástupce používá informace a údaje poskytnuté v rámci Služby iCRIF především způsobem, který je v rozporu s platnými právními předpisy a/nebo metodami a/nebo podmínkami stanovenými v této Smlouvě; zejména společnost CRIF nenese odpovědnost za rozhodnutí a/nebo posouzení učiněná nebo provedená ZÁKAZNÍKEM na základě údajů a informací poskytnutých v rámci Služby iCRIF.

7.5           Společnost CRIF nepřebírá žádnou povinnost a neposkytuje žádnou záruku výslovně nezahrnutou v této Smlouvě.

 

8                 POVINNOSTI A ZÁVAZKY ZÁKAZNÍKA

8.1           ZÁKAZNÍK zaručuje, že (i) je subjektem, který v souladu se zákonem provozuje obchodní činnost, tedy že je firmou nebo podnikatelem, který používá Službu iCRIF výhradně v rámci své obchodní nebo odborné činnosti; (ii) údaje poskytnuté před uzavřením Smlouvy jsou pravdivé, úplné a aktuální; porušení této záruky představuje důvod pro okamžité ukončení této Smlouvy a dává společnosti CRIF právo si s konečnou platností ponechat částku zaplacenou jako penále, aniž by bylo dotčeno její právo požadovat další náhradu škody.

8.2           Veškeré změny údajů, jako je poštovní nebo e-mailová adresa, musí být neprodleně sděleny společnosti CRIF, aby mohly být dané údaje aktualizovány; pokud ZÁKAZNÍK takové změny nenahlásí, společnost CRIF není povinna vyhovět případným nárokům.

8.3           ZÁKAZNÍK se zavazuje, že bude používat údaje a informace ze Služby iCRIF pečlivě a že je z žádného důvodu nebude převádět, neoprávněně používat, prodávat a/nebo poskytovat třetím stranám. ZÁKAZNÍK není oprávněn sdělovat informace ze Služby iCRIF a společnost CRIF nenese odpovědnost za případné nevhodné nebo rozporné použití uvedených informací ZÁKAZNÍKEM.

8.4           ZÁKAZNÍK se zavazuje bezpečným a důvěrným způsobem uchovávat identifikační kód a přístupový klíč poskytnutý společností CRIF; porušení této povinnosti může vést k automatickému ukončení Smlouvy, aniž by bylo dotčeno právo společnosti CRIF si s konečnou platností ponechat částku zaplacenou ZÁKAZNÍKEM jako penále - a aniž by bylo dotčeno její právo požadovat další náhradu škody.

8.5           V případě ohrožení důvěrnosti přístupového klíče z jakéhokoli důvodu (odcizení, ztráta apod.) je ZÁKAZNÍK povinen o situaci jakýmkoli způsobem neprodleně informovat společnost CRIF a poté toto oznámení potvrdit doporučeným dopisem s doručenkou do 24 hodin. Má se za to, že ZÁKAZNÍK nese odpovědnost za veškeré nákupy provedené do 10 hodin ráno prvního pracovního dne poté, co společnost CRIF obdrží tento doporučený dopis. Společnost CRIF se zavazuje, že přístupový klíč deaktivuje co nejdříve.

8.6           ZÁKAZNÍK nese odpovědnost za případnou škodu, jestliže:

-použije údaje a informace ze Služby iCRIF k narušení, zneužití, omezení nebo porušení práv zúčastněných třetích stran a/nebo jestliže je použije v rozporu s účelem Služby iCRIF a v rozporu s platnými zákony o ochraně osobních údajů;

-   používá značky, názvy a/nebo loga patřící společnosti CRIF;

-   umožní neoprávněným osobám, aby používaly identifikační kód a přístupový klíč;

-   zavede a/nebo používá soubory nebo jiný materiál obsahující nesprávné údaje a/nebo viry;

-   poruší smluvní ustanovení, která jsou pro něj závazná.

8.7           Smluvní strany se dále dohodly, že veškerá posouzení vyplývající z použití údajů a informací ze Služby iCRIF jsou prováděna ZÁKAZNÍKEM a/nebo jeho nástupcem s kompletní autonomií a na jeho výhradní a přímou odpovědnost.

8.8           ZÁKAZNÍK se zavazuje zajistit, že on i všichni jeho zaměstnanci, kteří obdrží informace od společnosti CRIF, bez ohledu na zemi sídla ZÁKAZNÍKA, budou dodržovat italské předpisyna ochranu osobních údajů stanovená v Zákoně o ochraně osobních údajů (Vyhláška č. 196/2003, http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1311248).

ZÁKAZNÍK nese plnou odpovědnost za jakékoli porušení povinnosti uložené ZÁKAZNÍKOVI na základě výše uvedených právních předpisů o ochraně osobních údajů nebo jiných platných zákonů.

 

9                 POSTOUPENÍ

9.1            ZÁKAZNÍK není oprávněn postoupit Smlouvu a práva a povinnosti z ní vyplývající nebo jejich část třetím stranám bez předchozího písemného souhlasu společnosti CRIF.

9.2           ZÁKAZNÍK výslovně povoluje společnosti CRIF, aby převedla tuto Smlouvu na jiné společnosti, které jsou jejími dceřinými, mateřskými nebo přidruženými společnostmi.

 

10              UKONČENÍ

10.1        Společnost CRIF má právo tuto Smlouvu jednostranně kdykoli ukončit na základě předchozího písemného oznámení zaslaného ZÁKAZNÍKOVI alespoň 30 (třicet) dnů předem, aniž je dotčeno právo ZÁKAZNÍKA v tomto případě na vrácení již zaplacené částky bez části, která již k datu ukončení Smlouvy byla použita. ZÁKAZNÍK bere na vědomí, že vzhledem k povaze Služby iCRIF nemá právo od Smlouvy odstoupit.

10.2        Porušení následujících oddílů Smlouvy ZÁKAZNÍKEM bude mít za následek okamžité ukončení Smlouvy na základě písemného oznámení bez nutnosti získat úřední rozhodnutí, a aniž by bylo dotčeno právo společnosti CRIF ponechat si zbývající část zaplacené částky:

- porušení článku 2.6;

- porušení článku 8.1, 8.3 a 8.4;

- porušení článku 9;

- porušení článku 12.

 

11              VÝHRADNÍ SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST A ROZHODNÉ PRÁVO

Smluvní strany se výslovně dohodly, že případné spory vyplývající ze Smlouvy nebo s ní související budou výhradně rozhodovány soudem Bologni, Itálie. Tato Smlouva se řídí italským právem.

 

12              OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

12.1        Společnost CRIF je podle definice obsažené v italském právu o ochraně osobních údajů považována za správce osobních údajů poskytnutých ZÁKAZNÍKEM pro účely Služby iCRIF.

Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že informace získané ze Služby iCRIF mohou obsahovat osobní údaje. ZÁKAZNÍK se zavazuje zajistit, že on i všichni jeho zaměstnanci, kteří obdrží informace od společnosti CRIF, budou chránit osobní údaje obsažené v informacích získaných ze Služby iCRIF a v příslušném rozsahu dodržovat platné zákony a předpisy na ochranu osobních údajů. ZÁKAZNÍK nese plnou a výhradní odpovědnost za jakékoli porušení povinnosti uložené ZÁKAZNÍKOVI na základě právních předpisů o ochraně osobních údajů.